Privacy statement

Gegevens vastleggen

Om u een fijne kraamtijd te kunnen bieden heeft Kraamzorg Homecare gegevens van u nodig. Onze medewerkers houden zich daarbij aan de regels van de wet. Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe wet: de algemene verordening gegevensbescherming. Zo heeft u het recht om te weten welke gegevens er allemaal genoteerd worden en ook waarom die gegevens genoteerd worden. Na uw toestemming worden de gegevens vastgelegd die bijdragen aan het leveren van goede zorg. In sommige gevallen kan het voor de zorgverlening van belang zijn dat een medewerker van Kraamzorg Homecare met een andere betrokken zorgverlener uit de geboortezorgketen overlegt. Dit kan de medewerker alleen doen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Zwijgplicht

De medewerkers van Kraamzorg Homecare die u tijdens uw zwangerschap en in de kraamtijd spreekt houden uw gegevens bij in een dossier. De medewerkers zijn tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Wel is het zo dat het voor collega’s nodig kan zijn om in het dossier te kijken, maar dit gebeurt alleen met partners uit de geboortezorgketen en wanneer het een bijdrage levert aan goede zorg.

Recht op inzage

U heeft het recht om alle bewaarde gegevens in uw dossier in te zien. Als u vindt dat daar foutieve gegevens in staan, dan heeft u het recht om deze te laten wijzigen. Als het niet in conflict komt met de wettelijke bewaartermijnen, dan heeft u ook het recht om de gegevens te laten verwijderen.

Anoniem

Kraamzorg Homecare legt de gegevens van klanten vast om zo goed mogelijk zorg te verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om verantwoording af te leggen aan de verzekeraars over de besteding van het geld. De gegevens worden gezamenlijk en anoniem aangeleverd. Dit betekent dat de gegevens niet tot personen herleidbaar zijn.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zorgvuldig. Dit gebeurt volgens wettelijke termijnen, waarna ze worden vernietigd. Uw medische gegevens bewaren we 15 jaar, zoals vastgesteld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek. Ook uw overige gegevens (persoonsgegevens) worden tot 15 jaar na vastlegging bewaard.

Privacyreglement

In het privacyreglement, opgenomen in de leveringsvoorwaarden van Bo geboortezorg, zijn uw rechten en plichten en die van Kraamzorg Homecare vastgelegd.

Privacy kraamverzorgenden

Wij denken aan uw privacy en vragen of u wilt denken aan de privacy van onze medewerkers. Als u bijvoorbeeld een foto op internet/social media wilt plaatsen, waar één van onze medewerkers op staat, wilt u haar dan eerst persoonlijk om toestemming vragen?